Skip to main content

WORD PARTNER VAN THE HOME LIBRARY en leg rechtstreeks contact met de voor 100% geïnteresseerde klant.

THL verzorgt uw advertentie, passende binnen het concept van het inspiratieboek.


Algemene voorwaarden

A. U komt naar het presentatie-event en ontvang er mijn bewijsnummer boek of haal het op bij THE HOME LIBRARY binnen 14 dagen na event.

B. U bezorgt binnen 14 dagen het nodige advertentiemateriaal aan design@thehomelibrary:

  • uw logo (bij voorkeur .ai, .eps of .pdf)
  • uw contactgegevens
  • een quote die uw activiteit omschrijft
  • eventueel een kort, inspirerend tekstje enkele mooie hoge resolutiefoto’s. Hebt u geen geschikte foto’s, dan hebben we voor u een professionele fotograaf ter beschikking.

C. Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Bij ondertekening verbindt ondergetekende zich tot uitvoering. Het boek wordt enkel geproduceerd indien voldoende participanten intekenen en effectief deelnemen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden. Ondergetekende is verantwoordelijk voor de kwaliteit en auteursrechten van zelf aangeleverd digitaal materiaal (foto’s, logo’s en teksten). Eén bewijsnummer/boek per editie.

1. Elke klacht betreffende de in dit document vernoemde opdrachten moet ons bereiken binnen de wettelijke acht dagen na ontvangst van de factuur.

2. Onze leveringstermijnen worden zuiver als aanwijzing opgegeven. Ze zijn geenszins bindend en ze kunnen zeker geen aanleiding zijn tot schade geleden door laattijdige levering. Dit geldt ook voor contractueel afgesproken leveringstermijn, waarbij derde leveranciers betrokken zijn. Laattijdige levering door de leveranciers kan geenszins verhaald worden op The Home Library, vanaf nu THL genoemd.

3. Ondergetekende wordt steeds verondersteld het reproductierecht te hebben verworven van de foto’s, teksten of andere documenten die hij ons laat reproduceren. Het is uitsluitend op zijn verantwoordelijkheid dat we zijn opdrachten uitvoeren. THL kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de schending van auteursrechten op vernoemde materialen.

4. Digitale beeldbewerking op de beelden, aangeleverd door ondergetekende, vallen ook onder punt 3. Ondergetekende wordt verondersteld in orde te zijn met de wet op de auteursrechten.

5. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen factuurdatum. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het btw als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.

6. In geval van betwisting zijn de rechtbanken bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders of oproeping in tussenkomst en vrijwaring.

7. Alle digitale bestanden, grafische ontwerpen en prints die wij maken, zijn onze eigendom. Onze creaties zijn beschermd door de Belgische wet op de auteursrechten en THL blijft eigenaar van het recht op reproductie. Het grafisch reproductierecht wordt slechts verleend voor een welomschreven gebruik, dat wordt bepaald bij het ontwerp, het nemen van de foto’s of bij de aankoop van het fotografisch document. Elk nieuw gebruik (op een andere manier of in een andere context) ervan vereist de toestemming van de auteur en geeft recht op een bijkomende vergoeding. Wij kunnen afstand doen van dit recht onder punt 8, mits een vooraf afgesproken afkoopsom, die forfaitair 50% van de productiekosten bedraagt. THL behoudt ten alle tijde het recht om deze creaties vrij te gebruiken in zijn eigen publiciteit (portfolio, website, folders …) om zijn eigen zaak te promoten.

8. Voor sommige opdrachten, waar derden als leverancier optreden, kan het gebeuren dat de facturatie via deze leverancier verloopt, rechtstreeks aan ondergetekende (vb. fotografie, binnenhuisinrichting, modellen …). Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele betwistingen op deze facturen. Zij zijn uitsluitend een zaak tussen de leverancier en ondergetekende.

9. Na betaling voorschot en aanleveren materiaal zal eerst een ontwerp worden voorgesteld. Na goedkeuring van ondergetekende van dit ontwerp, zal de uitvoering plaatsvinden. De goedkeuring is bindend. Een correctie van het ontwerp, na de goedkeuring, is enkel nog mogelijk na overeenkomst met THL. In geen geval kan THL aansprakelijk gesteld worden voor één of meerdere fouten die na goedkeuring door ondergetekende nog in de advertentie staan en geeft geenszins het recht over te gaan tot het niet-betalen van de factuur.

10. Een proefdruk kan enkel aangeleverd worden indien de kosten ervan worden vergoed door ondergetekende. Deze proefdruk wordt aangeleverd door de drukker die dan als derde leverancier wordt beschouwd. Facturatie ervan worden bepaald door de drukker. Afmetingen van deze drukproef of betwisting van de kwaliteit van het drukwerk vallen onder de voorwaarden die de drukker hanteert op zijn algemene factuurvoorwaarden (minimum toegelaten afwijkingen van kleur, aantal,…) In geen geval kan THL hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

11. De ondergetekende zal samen met afrekening een uitnodiging voor het event ontvangen waar het bewijsnummer/boek in ontvangst wordt genomen. Indien ondergetekende of een afgevaardigde niet aanwezig kan zijn op het event, kan men zijn bewijsnummer/boek enkel ophalen binnen 14 dagen na het event op het adres van THL. Het bewijsnummer/boek wordt niet verzonden, noch op uw adres afgeleverd.

12. THL kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in kwaliteit van een derde leverancier, zoals een drukker die in opdracht van THL handelt. Iedere klacht betreffende de kwaliteit kan enkel op de leverancier worden verhaald. Indien de facturatie gebeurt via THL moet de factuur voldaan worden door ondergetekende, ook al is er een klacht over de kwaliteit. Iedere klacht moet schriftelijk aan THL worden meegedeeld binnen acht dagen na ontvangst van het boek. THL zal deze klacht dan overmaken aan zijn leverancier.

13. THL kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor schade, veroorzaakt door een derde leverancier. Verlies van data of hardware en software- errors of enige andere fout van de derde leverancier zijn op geen enkele wijze verhaalbaar op THL.

14. Ondergetekende erkent dat hij deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen en verklaart er door gebonden te zijn. Ondergetekende verklaart dat deze overeenkomst alle voorgaande brieven, offertes of overeenkomsten vervangt.

Betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief btw. Bij ondertekening van de bestelbon gaat ondergetekende akkoord met de volgende bepalingen: Er zijn 3 facturatiemomenten: een voorschot van 35% dient te worden betaald bij ondertekening van de bestelbon alvorens wordt gestart met de opmaak. Na de goedkeuring van de opmaak ontvangt ondergetekende een tweede factuur van 35%. De afrekening van 30% gebeurt voor het in druk gaan van het boek en wanneer een uitnodiging voor het event wordt verstuurd. Betalingstermijn 14 dagen factuurdatum. Bij annulering van de opdracht zal de factuur, opgemaakt volgens de fase waarin de opdracht zich bevindt (factuurmoment 1, 2 of 3), in geen geval teruggevorderd kunnen worden.
The Home Library Logo

Algemeen

Anke: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Design

Daisy: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sales

Sandra: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.